ЕТ ТРИГЕР - АЛЕКСАНДЪР ХАРАЛАМПИЕВ е бенефициент по Договор BG16RFOP002-2.073-26800-C01